لوگوی فارسی اورنگ
لوگوی فارسی سفید اورنگ
سوالات پرتکرار

سوالات پرتکرار

چرا باید از سیستم مدیریت منابع سازمانی اورنگ برای سازمانمان استفاده کنیم؟ سیستم مدیریت منابع سازمانی اورنگ موجب کاهش ساعتهای کاری کارکنان و افزایش بهره روی آنها می شود. کارکنان میتوانند از این فرصت ایجاد شده برای آموزش، بهبود فرایندها و بهبود سلامتی خود استفاده کنند....