لوگوی فارسی اورنگ
لوگوی فارسی سفید اورنگ

پلتفرم اورنگ این امکان رو به ما داد که به جای نرم افزارها و پلتفرمهای متعددَ، از یک پلتفرم جامع استفاده کنیم و همه داده هامون رو یکجا داشته باشیم، که کمک بسیاری به تصمیم گیری و افزایش سرعت عمل ما نسبت به اتفاقات و شرایط کرد.