لوگوی فارسی اورنگ
لوگوی فارسی سفید اورنگ

پلتفرم و مجموعه اورنگ کمک شایانی به ما در پیدا کردن نقاط ضعف و قوتمون کردن. با کمک پلتفرم اورنگ، یه دید از بالا به همه اهداف و عملکردهامون به دست آوردیم که در بهبود فرایندهامون و خدماتمون نقش شایانی داشت.