لوگوی فارسی اورنگ
لوگوی فارسی سفید اورنگ

راه اندازی سیســتم اورنگ کارهای ما رو خیلی تسـریع کرد. کاری که قبــلا ۲ هفــته وقت میگـرفت الان تو ۳ روز انجام میشه. دوستان در اورنگ در زمینه راه اندازی اولیه هم خیلی به ما کمــک کردند.