لوگوی فارسی اورنگ
لوگوی فارسی سفید اورنگ

دکتر راکی انصاری، مدیرعامل سیروس عمران:

 

راه اندازی سیســتم اورنگ کارهای ما رو خیلی تسـریع کرد. کاری که قبــلا ۲ هفــته وقت میگـرفت الان تو ۳ روز انجام میشه. دوستان در اورنگ در زمینه راه اندازی اولیه هم خیلی به ما کمــک کردند.

دکتر انصاری، مدیرعامل سیروس عمران